collage 848542 640

 

 PRAKTIJK SOUND AND SILENCE

 

 

Privacy verklaring

 

Voor de registratie van persoonsgegevens van patiënten die behandeld worden door GES Schroen (Liesbeth), in Praktijk Sound and Silence, te Heythuysen.

 

Gedurende het verloop van uw behandeling, worden er medische en administratieve gegevens bij gehouden. Dit wordt gedaan in een hand geschreven patiëntendossier.

Op deze registratie is de Wet bescherming op de Persoonsgegevens (WBP) van toepassing en vanaf 25 mei 2018 de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Deze wet bevat regels met betrekking tot:

- het doel van registratie,

- de aard van de gegevens die worden geregistreerd,

- het beheer van de gegevens,

- de personen die toegang hebben tot die gegevens en

- het inzagerecht van u als patiënt.

 

Als uw therapeut ga ik zorgvuldig met uw gegevens om, daarom is er het volgende reglement :

 

REGLEMENT:

Het doel van het patiëntendossier is:

1 registratie van de geleverde zorg binnen de praktijk;

2 naslag voor de behandelend therapeut en eventuele waarnemer om verantwoorde zorg te

kunnen leveren;

3 mogelijkheid om verantwoording af te leggen over de gegeven zorg aan patiënten;

4 mogelijkheid om de geboden zorg financieel af te handelen;

 

In het dossier worden de volgende gegevens opgenomen:

1 personalia / identificatiegegevens

2 financiële en administratieve gegevens

3 (para)medisch / psychologische gegevens.

Alleen de gegevens die betrekking hebben op uw behandeling worden in het dossier vastgelegd.

 

INZAGERECHT:

1 U heeft het recht om de gegevens die over u zijn vastgelegd in te zien. Indien u meent dat

gegevens onjuist zijn vastgelegd kunt u de behandelend therapeut verzoeken deze te

wijzigen. Bovendien heeft u het recht om informatie uit het dossier te laten halen.

 

BEVEILIGING EN GEHEIMHOUDINGSPLICHT:

1 De gegevens binnen het dossier worden geheim gehouden voor onbevoegden en personen

die niets met de gegevensverwerking van doen hebben doordat zij opgeborgen worden in een kast die met een slot beveiligd is.

2 Behalve GES Schroen, die u behandelt, hebben ook enkele  andere personen (collega’s)

toegang tot de gegevens. In een uitzonderlijk geval zou het bv. kunnen voorkomen dat een waarnemer toegang zou moeten krijgen tot de gegevens.

Verder zijn er ook administratieve krachten (boekhouders), die toegang hebben tot gegevens die op de nota staan. Al deze personen hebben een geheimhoudingsplicht.

  

GEGEVENSVERSTREKKING AAN DERDEN:

1. Gegevens van patiënten worden niet zonder uw toestemming aan derden verstrekt ; ook niet aan de naaste familie. Als patiënt dient u hiervoor schriftelijk toestemming te geven. Ook na overlijden worden de gegevens niet openbaar gemaakt.

2. Indien gewenst, zal  de therapeut uw verwijzer / huisarts op de hoogte stellen van de voortgang van uw behandeling middels een rapportage. Deze kan zowel tijdens als na afloop van uw behandeling plaatsvinden. Daarnaast kan uw therapeut indien dit noodzakelijk is voor UW behandeling mondeling contact hebben met verwijzer/huisarts of medebehandelaars die relevant zijn voor de klachten waarvoor u zich bij ons heeft gemeld.

Dit alleen in overleg met u of in noodgevallen.

 

PATIËNTTEVREDENHEID:

Dat u tevreden bent over uw behandeling vind ik heel belangrijk.

Over de vooruitgang, wat u van de behandeling vindt, of er aanpassingen nodig zijn. We blijven met elkaar overleggen of de behandeling het gewenste resultaat geeft en of we voortgaan met de behandelingen.

 

BEWAARTERMIJN:

Nadat uw behandeling als patiënt afgerond is, worden de gegevens 15 jaar als hiervoor beschreven bewaard. Dit is wettelijke verplicht.

 

KLACHTEN:

Indien u van mening bent dat de praktijk niet op de juiste manier met uw gegevens

omgaat, kunt u dit, via de geldende klachtenregeling binnen mijn praktijk kenbaar maken. Graag ga ik eerst met uzelf hierover in gesprek. Komen we er samen niet uit, dan kunt u contact opnemen met Quasir, de organisatie waar mijn praktijk is aangesloten voor klacht- en tuchtrecht. www.quasir.nl .

 

BEHEER:

Ikzelf, GES Schroen, Liesbeth, praktijkhoudster van Praktijk Zilveren Maan ben verantwoordelijk voor de inhoud en het goed functioneren van de persoonsregistratie en het verwerken van de gegevens bij behandeling. Bij uitbreiding van behandelaars in mijn praktijk, zal dit een gedeelde verantwoordelijkheid zijn.

 

WIJZIGINGEN:

Wijzigingen in dit reglement kunnen door de praktijkhoudster worden aangebracht. Wijzigingen in dit reglement zijn direct nadat ze bekend gemaakt zijn van kracht.

 

INWERKINGTREDING:

Dit reglement is per 25-05-2018 in werking getreden.